Blog / Ke struktuře divadelního pole III. : Vztah ocenění a festivalů

V hypotetickém modelu českého divadelního pole jsem doposud nezohledňoval existenci festivalů. To je chybou hned ze dvou důvodů – za prvé min. jeden sám uděluje pocty (…příští vlna/next wave…), za druhé samy festivaly generují specifický kapitál uznání, za třetí bude důležité prozkoumat vztahy tohoto festivalového kapitálu uznání a kapitálu uznání ocenění kritiků (ať už CAR/CDK či CDN).

V následující pilotní analýze jsem nakódoval poslední dekádu divadelního festivalu v Plzni (volba byla pragmatická – všech posledních deset ročníků má archiv programů on-line a jde o dostatečně velký a významný festival) a provedl srovnání s datovou maticí, kterou jsem použil ve svých předchozích dvou explorativních příspěvcích. Pro srovnání jsem použil pracovní hodnoty kapitálů, které představují sumu udělených ocenění/zařazení do programu festivalu (normalizované jako podíl z celku, čili <0,1>). Pracovní hypotéza byla, že mezi kapitály cen kritiků a festivalu bude vztah (korelace) u institucí (divadla) a že poměr inscenací, které získaly nějakou cenu a byly uvedeny na festivalu bude p>0.5. (Pro analýzu jsem použil Python 3.8.3, Matplotlib 3.2.2, Pandas 1.0.5, Scipy 1.5.0)

fig. 1

Graf (fig. 1) vizualizuje vztah jednotlivých kapitálů podle divadel (velikost koleček = suma kapitálů za ceny kritiky). Na první pohled je zřejmé, že vztah mezi kapitály bude silnější u CAR/CDK než u CDN, uvidíme, zda tento předpoklad potvrdí korelační analýza (Pearson).

CAR/CDKCDNKumulativněFestival
CAR/CDK
0.130.93***
0.62***
CDN0.130.49***0.22*
Kumulativně0.93***0.49***0.63***
Festival0.62***0.22*0.63***

Tabulka ukazuje, že korelace je středně silná (vyznačeno tučně) ve vztahu k Cenám A. Radoka, resp. Cenám divadelní kritiky (což se projevuje i v kumulativní hodnotě). Z toho lze vyvodit, že existuje souvislost mezi počtem udělených CAR/CDK a přítomnosti divadla (ale s jakoukoliv inscenací!) na plzeňském festivalu. Fakt, že kapitál CDN s kapitálem festivalovým nesouvisí může být mj. způsobem tím, že CDN se udělují v kategoriích „menšinových“ žánrů, které nejsou na festivalu dostatečně „pokryté.“

fig. 2.

Poměr oceněných inscenací, jež byly na festivalu je p=0.32. Nepotvrdila se tedy naše hypotéza a mezi přítomností inscenace na festivalu a získaným oceněním globálně žádný vztah nebude (může tomu tak být v některém z těch 32 % případů individuálně). Rovněž graf výše (fig. 2), jenž ukazuje vztahy mezi kapitálem inscenací a jejich přítomností na festivalu (jednotlivé kroužky jsou průhledné na 75%, N=88), demonstruje, že v distribuci nelze vysledovat nějaké zřejmé souvislosti. Pouze se odlišují dva modré body – dvě inscenace s nejvyšším CAR/CDK kapitálem, které ale nebyly na festivalu, jde o Polední úděl Divadla v Dlouhé a Velvet Havel Divadla Na zábradlí. Jde však spíše o anekdotický fakt, jenž by měl být příp. zkoumán individuálně (pro ten silný kapitál CAR/CDK).

Obecně lze tedy říci, že vztah mezi kapitálem uznání získaným na festivalu a v oceněních se projevuje v institucionální rovině pouze u Cen A. Radoka, resp. Cen div. kritiky, u individuálních inscenací souvztažnost není. Můžeme tedy konstatovat, že bude vhodné soustředit se spíše na institucionální vztahy (festival – divadlo – ceny), než na jednotlivé inscenace, na než se festivalový kapitál nepřenáší. Tento poznatek samozřejmě bude třeba prohloubit srovnáním s dalšími festivaly, k nimž však nejsou k dispozici (kompletní) data on-line a nemám nyní prostor se jim věnovat do hloubky.


Nestačilo? Čtěte dál na podobné téma: